Domain configuration and piezoelectric properties of (K0.50Na0.50)1-xLix(Nb0.80Ta0.20)O3 ceramics

Yalin Qin, Jialiang Zhang, Yongqiang Tan, Weizeng Yao, Chunlei Wang, Shujun Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

41 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Domain configuration and piezoelectric properties of (K<sub>0.50</sub>Na<sub>0.50</sub>)<sub>1-x</sub>Li<sub>x</sub>(Nb<sub>0.80</sub>Ta<sub>0.20</sub>)O<sub>3</sub> ceramics'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science