Enhanced pyroelectric property in (1-x)(Bi0.5Na 0.5)TiO3-xBa(Zr0.055Ti0.945)O 3: Role of morphotropic phase boundary and ferroelectric- antiferroelectric phase transition

Feifei Guo, Bin Yang, Shantao Zhang, Fengmin Wu, Danqing Liu, Pingan Hu, Ye Sun, Dali Wang, Wenwu Cao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

54 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Enhanced pyroelectric property in (1-x)(Bi<sub>0.5</sub>Na <sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub>-xBa(Zr<sub>0.055</sub>Ti<sub>0.945</sub>)O <sub>3</sub>: Role of morphotropic phase boundary and ferroelectric- antiferroelectric phase transition'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy