Stable metal anodes enabled by a labile organic molecule bonded to a reduced graphene oxide aerogel

Yue Gao, Daiwei Wang, Yun Kyung Shin, Zhifei Yan, Zhuo Han, Ke Wang, Md Jamil Hossain, Shuling Shen, Atif AlZahrani, Adri C.T. van Duin, Thomas E. Mallouk, Donghai Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (SciVal)

Search results