The genesis, development, and evolution of original vertical joints in loess

Li Feng, Maosheng Zhang, Zhao Jin, Shanshan Zhang, Pingping Sun, Tianfeng Gu, Xinbo Liu, Henry Lin, Zhisheng An, Jianbing Peng, Li Guo

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'The genesis, development, and evolution of original vertical joints in loess'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences