Tuning the electrocaloric reversibility in ferroelectric copolymers by a blend approach

Haibibu Aziguli, Yang Liu, Guangzu Zhang, Shenglin Jiang, Ping Yu, Qing Wang

Research output: Contribution to journalArticle

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Tuning the electrocaloric reversibility in ferroelectric copolymers by a blend approach'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy